oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2008-09-12 nr. 1071
Forskrift til: Barnehageloven
Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 12. september 2008 med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (Barnehageloven) § 17 fjerde ledd, § 18 fjerde ledd og § 19 fjerde ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII (direktiv 2005/36/EF).

§ 1 Formål og virkeområde
§ 2 Definisjoner
§ 3 Krav om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen stat
§ 4 Søknadens innhold
§ 5 Vilkår for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for statsborgere fra EØS
§ 6 Utlikningstiltak for statsborgere fra EØS
§ 7 Vilkår for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for statsborgere fra EØS med utdanning fra tredjestat
§ 8 Vilkår for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for statsborgere fra tredjestat
§ 9 Forskriftens forhold til utdanning ervervet i Norge
§ 10 Språkkrav
§ 11 Saksbehandlingsregler
§ 12 Avslag på søknad om godkjenning
§ 13 Ikrafttredelse
  
Ord for dagen
0504
Det finnes bare tre ting i verden som kvinnen ikke forstår: frihet, likhet og brorskap.
Gilbert Keith Chesterton
  
Andre forskrifter til Barnehageloven
Alfabetisk
Kronologisk