oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-12-16 nr. 1510
Forskrift til: Barnehageloven
Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte
Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16. desember 2005 med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (Barnehageloven) § 8 fjerde ledd.

§ 1 Plikt til å føre register
§ 2 Registerets innhold
§ 3 Føring og sikring av registeret
§ 4 Ikrafttredelse

§ 1.  Plikt til å føre register
Kommunen har plikt til å opprette og føre register til bruk for trygdekontorene i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven. Registeret kan samkjøres mot trygdekontorets register over mottakere av kontantstøtte.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Bestemmelsen pålegger kommunen plikt til å opprette og føre et register som inneholder opplysninger om barn i alderen 1 til 3 år som benytter barnehagetilbud som mottar statlig tilskudd til drift. Det vises i denne sammenheng til grunnvilkåret for rett til kontantstøtte i Kontantstøtteloven § 2, der det heter: ”Kontantstøtte ytes for barn mellom 1 og 3 år som er bosatt i riktet, og som ikke eller bare delvis gjør bruk av barnehageplass som det ytes statlig driftstilskudd for”. Opplysningene i de kommunale registrene skal overføres månedlig til trygdeetaten og skal brukes i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte.
Formålet med bestemmelsen er å sikre rettmessig utbetaling av kontantstøtte. Det åpnes derfor for at kommunens register kan samkjøres mot trygdekontorets register over mottakere av kontantstøtte. Det vises i denne sammenheng til Kontantstøtteloven §§ 14 til 16 om henholdsvis søknad om kontantstøtte, hvem som avgjør søknad om kontantstøtte og om søkers opplysningsplikt og til § 19 i samme lov om forholdet mellom trygdeetaten og kommunen. Etter sistnevnte bestemmelse skal overføring av opplysninger fra de kommunale registrene til trygdeetaten skje månedlig og på den måten Rikstrygdeverket bestemmer. Opplysningene i de kommunale registrene kan ikke benyttes til andre formål enn kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte. Det er av den grunn ikke anledning til å samkjøre kommunens register mot andre personregistre enn trygdekontorets register over mottakere av kontantstøtte.

§ 2.  Registerets innhold
Registeret skal inneholde opplysninger om:
a.
navn, fødselsnummer og adresse til barn i alderen 1 til 3 år som har barnehageplass med offentlig driftstilskudd
b.
navn, fødselsnummer og adresse til den/de barnet bor fast hos
c.
avtalt ukentlig oppholdstid i barnehagen
d.
barnehagens navn, adresse og organisasjonsnummer
e.
tidspunktet for når barnet begynte i barnehagen, når det eventuelt fikk endret oppholdstiden eller sluttet i barnehagen.
Det er ikke tillatt å registrere andre opplysninger enn de som er nevnt i bokstav a-e.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Første ledd
Bestemmelsen angir nærmere hvilke opplysninger som skal registreres i de kommunale registrene. Opplistingen i bestemmelsens første ledd a) til e), er uttømmende. For at trygdekontoret skal kunne benytte de kommunale registrene til kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven, må registrene inneholde følgende opplysninger:
Bokstav a): For barn i alderen 1 til 3 år som har barnehageplass med statlig driftstilskudd, skal navn, fødselsnummer (11 siffer) og adresse registreres.
Alle godkjente barnehager har rett til statlig driftstilskudd. I forhold til barn i alderen 1 til 3 år som går i ordinære barnehager eller i familiebarnehager, skal navn, fødselsnummer og adresse registreres.
Det er imidlertid gjort unntak for barn som går i såkalt åpen barnehage. Med begrepet åpen barnehage forstås barnehage hvor det ikke går en fast gruppe barn, men hvor barn og foreldre/omsorgsperson kan komme sammen med andre en viss tid pr. dag. Opplysninger om barn i åpne barnehager skal ikke registerføres selv om de åpne barnehagene er gjenstand for godkjenning og kan motta statlig driftstilskudd. Bakgrunnen for dette er at familier som benytter åpen barnehage har rett til full kontantstøtte, jf. Ot. prp. nr. 56 (1997-98) pkt. 2.1.
Når det gjelder barn som benytter andre omsorgs- eller tilsynsordninger enn godkjent barnehage, for eksempel barnepark eller dagmamma, skal barnas navn, fødselsnummer og adresse ikke registreres.
Bokstav b): Navn, fødselsnummer (11 siffer) og adresse til den/de barnet bor fast hos skal registreres i de kommunale registrene.
I tvilstilfeller vedrørende hvem barnet bor fast hos legges Barneloven §§ 34 flg. til grunn.
Bokstav c): Barnets avtalte ukentlige oppholdstid skal registreres.
Det er den avtalte og ikke den faktiske oppholdstiden til barnet i barnehagen som skal registreres. At barnet benytter en kortere oppholdstid i barnehagen enn det foreldrene betaler for og som er avtalt mellom foreldre og barnehagen, er uten betydning for registreringen. Registreringen av avtalt ukentlig oppholdstid i barnehagen har betydning i forhold til om det foreligger rett til delvis kontantstøtte, jf. Kontantstøtteloven § 7.
Bokstav d): Barnehagens navn, adresse og organisasjonsnummer skal registreres i de kommunale registrene.
Vedrørende registrering av organisasjonsnummer vises det til merknadene til Barnehageloven § 7 femte ledd.
Bokstav e): Tidspunktet for når barnet begynte i barnehagen, når det eventuelt fikk endret oppholdstiden eller sluttet i barnehagen.
Endres barnets ukentlige oppholdstid i barnehagen skal dette registreres i det kommunale registeret. Alle endringer i bruken av barnehage for barn i alderen 1 til 3 år skal registreres.
Annet ledd
I bestemmelsens annet ledd heter det at det ikke er tillatt å registrere andre opplysninger i de kommunale registrene enn nevnt i bestemmelsens første ledd bokstav a) til e). Forskrift om behandling av personopplysninger (FOR 2000-12-15 nr. 1265) § 7-21 sier blant annet at behandling av personopplysninger om barn i barnehage i medhold av Barnehageloven er unntatt fra reglene om konsesjonsplikt og meldeplikt i Personopplysningsloven. Ved behandling av personopplysninger er det viktig at sikkerheten ivaretas. Barnehagen må i denne forbindelse følge sikkerhetsbestemmelsene som følger av Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) med forskrift.

§ 3.  Føring og sikring av registeret
Registerføringen skal skje på bakgrunn av innsamlede opplysninger fra barnehageeierne. Registeret skal ajourføres månedlig. Kommunen fører kontroll med opplysninger fra barnehageeierne.
Alle registrerte opplysninger skal oppbevares fram til barnet fyller 6 år. Opplysningene skal slettes fra registeret fra måneden etter at barnet fyller 6 år.
De registrerte har rett til å få opplyst hvilke opplysninger om dem selv eller deres barn som er registrert i registeret. Utlevering av opplysninger fra registeret til andre kan bare skje etter skriftlig avtale med den registrerte eller dennes foresatte eller dersom utleveringen er hjemlet i lov.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Første ledd
Den kommunale registreringen skal skje på bakgrunn av innsamlede opplysninger fra barnehageeiere, og det kommunale registeret skal ajourføres månedlig. Kommunen skal opprette og føre register i forhold til alle barn som er bosatt i kommunen. Dette gjelder selv om barnet benytter barnehageplass i annen kommune enn bostedskommunen, jf. Barnehageloven § 8 fjerde ledd.
Innsamlingen av opplysninger fra barnehageeiere skjer månedlig. For at innsamlingen av opplysninger fra barnehageeiere skal bli mest mulig ensartet og effektiv, bør kommunene utarbeide standardiserte rutiner. Utformingen av rutiner for innhenting av opplysninger fra barnehageeiere må skje lokalt i den enkelte kommune, gjerne som resultat av et samarbeid mellom kommunen og barnehagene.
Kommunen skal kontrollere opplysningene som hentes inn fra barnehageeier. Kommunen sitter inne med betydelig kunnskap som barnehagemyndighet og forvalter av det statlige driftstilskuddet til barnehagene. Med bakgrunn i denne kunnskapen vil kommunen kunne gjennomføre stikkprøvekontroll i den enkelte barnehage. Det er opp til den enkelte kommune å utarbeide hensiktsmessige rutiner for hvordan denne kontrollen skal gjennomføres. Kommunen har det samme kontrollansvaret overfor kommunale og private barnehager.
Annet ledd
Opplysningene skal slettes fra og med måneden etter at barnet fyller 6 år. Bakgrunnen for at opplysningene skal oppbevares så lenge er at opplysningene vil kunne være til nytte i en eventuell klagesak vedrørende beregningen av kontantstøtte.
Tredje ledd
De registrerte har innsynsrett i kommunens register. Innsynsretten begrenser seg til opplysninger om dem selv eller deres barn som er registrert. Opplysninger kan gis på den måten kommunen finner formålstjenlig dersom den registrerte ikke har krevd at opplysningene skal gis skriftlig. Innsynsretten skal være gratis.
Utleveringen av opplysninger fra det kommunale registeret skal i utgangspunktet kun skje etter skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte. Utlevering uten samtykke kan kun skje dersom mottaker har hjemmel i lov til å kreve opplysninger. Et eksempel her kan være utlevering til barneverntjenesten, jf. Barnevernloven § 6-4.

§ 4.  Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.
  
Ord for dagen
0503
En god leder forstår å gjøre seg selv overflødig.
Gerhard Schwartz
  
Andre forskrifter til Barnehageloven
Alfabetisk
Kronologisk