oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-12-16 nr. 1477
Forskrift til: Barnehageloven
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (Barnehageloven) § 12 annet ledd. Fremmet av Barne- og familiedepartementet.
Endret:
17. oktober 2008 nr. 1119

§ 1 Formål og virkeområde
§ 2 Opptakskrets og opptakskriterier
§ 3 Tildeling av plass
§ 4 Rett til begrunnelse
§ 5 Søkerens adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter
§ 6 Klagerett
§ 7 Klagen
§ 8 Klageinstansen
§ 9 Klagefrist
§ 10 Saksbehandlingstid, foreløpig svar
§ 11 Taushetsplikt mv.
§ 12 Omgjøring av egen avgjørelse om opptak uten klage
§ 13 Ikrafttredelse
  
Ord for dagen
0501
Hver nye amerikaner
gjør oss mer amerikanske.
George W. Bush
  
Andre forskrifter til Barnehageloven
Alfabetisk
Kronologisk