oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-12-16 nr. 1509
Forskrift til: Barnehageloven
Forskrift om politiattest i henhold til Barnehageloven
Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16. desember 2005 med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (Barnehageloven) § 19 fjerde ledd.

§ 1 Formål og virkeområde
§ 2 Krav om politiattest
§ 3 Politiattestens innhold
§ 4 Fremgangsmåte
§ 5 Behandling av politiattest og taushetsplikt
§ 6 Virkningen av ikke tilfredsstillende politiattest
§ 7 Ikrafttredelse

Kunnskapsdepartementets merknader:
Forskriften gir regler om hvem som skal levere politiattest, hva den skal inneholde, hvilke straffebud i straffeloven som skal framgå, hvordan man skal gå fram ved innhenting av attest, hvordan attesten skal behandles og følgene av en ikke tilfredsstillende attest.
Etter Barnehageloven § 19 må den som skal arbeide i barnehage legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra å arbeide i barnehagen.

§ 1. Formål og virkeområde
Formålet med forskriften er å bidra til å hindre at barn utsettes for seksuelle overgrep i barnehagen.
Alle godkjente og godkjenningspliktige barnehager omfattes av forskriften.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Første ledd
Barnehagen er en viktig del av barns oppvekstmiljø, og barnehagepersonalet opparbeider et nært tillitsforhold til barna. Barn har små muligheter, både fysisk og mentalt, til å forsvare seg mot overgrep fra voksne. Misbruk av tillitsforholdet må forhindres, og et virkemiddel for å oppnå dette er å stille bestemte krav om kvalifikasjoner og referanser til barnehagens personale.
Andre ledd
Forskriften gjelder alle godkjente barnehager. Dette betyr at åpne barnehager også omfattes av forskriften dersom barnehagen har søkt om og fått godkjenning som barnehage. Forskriften gjelder også godkjenningspliktige barnehager.

§ 2. Krav om politiattest
Den som skal arbeide i barnehage skal legge fram tilfredsstillende attest som viser om personen er siktet, tiltalt eller dømt for overtredelser av de bestemmelser i Straffeloven som er nevnt i denne forskrift § 3 andre ledd. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.
Med den som skal arbeide i barnehage menes alt barnehagepersonale som har ulike arbeidsoppgaver i barnehagen, personer som innehar langvarige vikariater, vikarer tilknyttet en mer etablert vikarordning og sivilarbeidere.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Første ledd
Regelen slår fast at ingen kan ansettes i en barnehage uten å ha framlagt en tilfredsstillende politiattest. Med politiattest menes attest etter Strafferegistreringsloven 11. juni 1971 nr. 52. Med tilfredsstillende politiattest menes en attest som ikke har anmerkninger om siktelse, tiltale eller domfellelse om seksuelle overgrep mot barn.
Andre ledd
Plikt til å levere attest gjelder alle som skal arbeide i barnehage, uavhengig av stilling, såfremt de er til stede i barnehagens åpningstid. Det gjelder også for personer som innehar langvarige vikariater, vikarer tilknyttet en mer fast vikarordning og sivilarbeidere.
For at en person kan sies å inneha et langvarig vikariat, må vikariatet være av minst to ukers varighet. Personer som brukes som faste vikarer plikter å levere attest før han/hun vikarierer første gang. Foreldre som unntaksvis trer inn som vikar er normalt ikke å anse som faste vikarer.
Hvorvidt annet personale som rengjøringspersonale, vaktmestere mv. omfattes av plikten til å levere politiattest, beror på om den aktuelle personen kan sies å ha sitt daglige virke i barnehagen og om det er mulighet for å opparbeide seg et tillitsforhold til barna.
Studenter ved førskolelærerutdanning skal levere politiattest ved opptak til studiet, jf. Lov om universiteter og høgskoler 12. mai 1995 nr. 22 § 42a [§ 4-9 i ny Lov om universiteter og høyskoler]. Det er ikke nødvendig at barnehageeier kontrollerer denne eller krever ny politiattest i forbindelse med øvingsopplæring.

§ 3. Politiattestens innhold
Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Med seksuelle overgrep mot barn menes overtredelser av straffeloven Straffeloven §§ 195, 196, 200 annet ledd, 201 bokstav c og § 204a.

For utstedelse av attest gjelder Lov 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering og forskrift 20. desember 1974 nr. 4 om strafferegistrering, med de unntak og presiseringer som framgår av denne paragrafen.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Første ledd
Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Dette betyr at også verserende saker skal framkomme av attesten i tillegg til saker hvor dom er avsagt, og vedkommende er funnet skyldig. Ved å ta med siktet og tiltalt har en innført en karantenetid hvor søker ikke kan ansettes. Hensynet til barnas sikkerhet veier tyngre enn hensynet til søker. At noen er siktet innebærer at den mistenkte enten er erklært siktet av påtalemyndigheten eller at det er besluttet eller gjennomført pågripelse mv. Det er altså ikke nok å være anmeldt eller mistenkt. Dersom det er utferdiget tiltale mot noen, vil dette si at påtalemyndigheten vurderer beviser som tilstrekkelige til å få vedkommende dømt. Hvis siktelse eller tiltale frafalles, dvs. at saken henlegges, skal ikke forholdet lenger framgå av politiattesten.
Hvis påtalemyndigheten har utferdiget et forelegg (gitt bot) og vedkommende har vedtatt denne, vil ikke saken bli brakt inn for retten. Selv om saken er avgjort og vedkommende er straffet for overtredelsen, vil ikke vedkommende bli å regne for dømt. Ut fra lovens ordlyd skal altså forelegg ikke framgå av politiattesten.
Overføring av sak til megling i konfliktråd skal ikke registreres i bøte- eller strafferegisteret, jf. Konfliktrådsloven 15. mars 1991 nr. 3 § 17. Et argument for å unnta dette fra attesten er at en slik overføring så og si aldri vil være aktuell i sedelighetsforbrytelser annet enn for helt unge lovbrytere. Noe av det samme gjelder for påtaleunnlatelse. Denne reaksjonsformen vil i praksis sjelden bli brukt overfor sedelighetsforbrytere.
Andre ledd
Som seksuelle overgrep mot barn nevner forskriften overtredelser etter Straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 § 195, § 196, § 200 annet ledd, § 201 bokstav c og § 204a. Straffeloven § 195 omhandler utuktig omgang med barn under 14 år. Straffeloven § 196 omhandler utuktig omgang med barn under 16 år. Straffeloven § 200 annet ledd omhandler seksuell handling med barn under 16 år og forledelse av barn under 16 år til å utvise seksuell krenkende eller annen uanstendig adferd. Straffeloven § 201 bokstav c gjelder seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd i ord eller handling i nærvær av eller overfor barn under 16 år. Straffeloven § 204a gjelder befatning med kjønnslige skildringer som gjør bruk av barn.
Tredje ledd
Lov om strafferegistrering 11. juni 1971 nr. 52 og forskrifter om strafferegistrering gjelder også for attest etter Barnehageloven § 19, men med de presiseringer som følger av forskriften her. Dette gjelder både med hensyn til hvilke bestemmelser i Straffeloven politiattesten skal omhandle og Strafferegistreringsloven § 6 om tidsbegrensninger for hva som skal tas med i attesten. For attest etter Barnehageloven gjelder ingen slik foreldelse. Leddet gjør unntak fra Strafferegistreringsloven § 6 slik at flere strafferettslige reaksjoner skal framgå av politiattest etter Barnehageloven § 19 enn det som ellers hadde vært tilfelle.

§ 4. Fremgangsmåte
Arbeidsgiver skal i utlysingsteksten gjøre søkere oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse, men at denne ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen. Politiattest skal foreligge før arbeidstaker tiltrer stillingen.
Ved godkjenning av privat barnehage skal kommunen påse at det foreligger tilfredsstillende politiattest for eier, der eier selv skal arbeide i eller av andre grunner oppholde seg regelmessig i barnehagen.
Kommunen kan også kreve politiattest fra eier av barnehagens lokaler eller fra familiemedlemmer som er til stede i barnehagens/familiebarnehagens åpningstid.
Det skal framgå av saksdokumentene at tilfredsstillende politiattest er levert.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Første ledd
Politiattesten skal legges fram for ansettende myndighet. I private barnehager blir dette normalt barnehageeier eller styrer. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men framlegges før stillingen kan tiltres. Det må framgå i utlysingen av stillingen at slik attest vil bli krevd av den man ønsker å ansette. Søker skal også gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal sendes med søknaden. Denne type opplysninger kan kun kreves av den som skal arbeide i barnehagen, med andre ord den som man ønsker å ansette. Både eier av barnehagelokalene, eier av en privat barnehage og eiers familiemedlemmer må i nærmere gitte tilfeller levere politiattest, se andre ledd og tredje ledd.
Man blir i praksis tilbudt en stilling under forutsetning av at man framlegger tilfredsstillende attest. Man har ikke endelig fått stillingen og kan heller ikke tiltre før attesten er framlagt og kontrollert av ansettende myndighet. Det er søkeren selv som må innhente denne, jf. forskrift om strafferegistrering § 13.
Andre ledd
En trenger ikke å arbeide i barnehagen for å bli avkrevd attest, se ordlyden i loven § 19 tredje ledd om å oppholde seg. Reglene om politiattest omfatter også eier av barnehagen. Kravet er at det må være opphold av regelmessig karakter over noe tid og at vedkommende har mulighet til å være i kontakt med barna og opparbeide et tillitsforhold til dem. Dette må tolkes ut fra formålsbetraktninger, jf. § 1. For å sikre at barnehageeier som selv skal arbeide i barnehagen ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, er kommunen som godkjenningsmyndighet gitt myndighet til å kontrollere dette. Tilfredsstillende attest fra barnehageeier skal foreligge før godkjenning gis. At vedkommende barnehageeier allerede har startet/driver flere barnehager, er ikke grunnlag for å slippe å levere attest dersom han/hun skal arbeide i den nye barnehagen. Eier plikter da å levere attest på lik linje med andre som skal arbeide eller oppholde seg i barnehagen. Der barnehagen eies av en juridisk person, for eksempel et aksjeselskap, vil politiattest kunne kreves framlagt av personene som står bak selskapet.
Tredje ledd
Leddet fastslår at kommunen også kan kreve attest fra eier av barnehagens lokaler og familiemedlemmer som er hjemme i barnehagens/familiebarnehagens åpningstid. For å sikre at personer som er til stede i barnehagen i åpningstiden ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, er kommunen som godkjenningsmyndighet gitt myndighet til å kontrollere dette. Tilfredsstillende attest skal foreligge før godkjenning gis. Departementet presiserer at dette også gjelder kommunale barnehager/familiebarnehager.
Fjerde ledd
Ansettende myndighet/godkjenningsmyndigheten må sørge for å gjøre påtegning i sine papirer om at tilfredsstillende attest er levert og kontrollert. Påtegningen skal av hensyn til notoritet og kontroll dateres og signeres.

§ 5. Behandling av politiattest og taushetsplikt
Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og skal makuleres umiddelbart etter å ha vært benyttet i ansettelsessaken eller ved godkjenningen.
Den som får kjennskap til opplysninger gjennom en politiattest, plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til disse. Overtredelse kan straffes etter Straffeloven § 121.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Første ledd
Attesten skal ikke oppbevares i barnehagen/i kommunen over tid, men skal makuleres umiddelbart etter at den er benyttet til det formålet den er innhentet for. Den skal ikke returneres til søker. Tilbakelevering av attest vil være i strid med Strafferegistreringsforskriften 20. desember 1974 nr. 4 § 20. Begrunnelsen for dette er å forebygge eventuelt misbruk fra søkers side.
Andre ledd
Det er viktig at uvedkommende ikke får adgang til eller kjennskap til opplysninger i politiattesten. Forskriftens bestemmelse legger opp til en generell plikt til å bevare taushet om opplysninger fra politiattester. Overtredelse kan straffes etter Straffeloven § 121.
Første ledd lyder:
   Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.
Forskriften her gjør denne bestemmelsen gjeldende også for private barnehager.

§ 6. Virkningen av ikke tilfredsstillende politiattest
Personer som ikke kan framlegge tilfredsstillende politiattest, er utelukket fra arbeid i barnehager.
Kommunen skal nekte godkjenning av barnehage dersom det ikke legges fram tilfredsstillende politiattest for eier eller familiemedlemmer, jf. forskriften § 4 annet ledd.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Første ledd
Følgene av at søker ikke kan framlegge en tilfredsstillende politiattest, er at vedkommende ikke kan tiltre stillingen. Dette følger blant annet av ordlyden i loven § 19 andre ledd. Begrepet ikke kan framlegge tilfredsstillende politiattest omfatter både de tilfellene der attesten har anmerkninger som faller inn under § 3 og at søker ikke legger fram attest i det hele tatt. Etter § 4 skal attest være framlagt før vedkommende tiltrer stillingen.
Andre ledd
Kommunen skal nekte godkjenning av barnehage på grunn av anmerkninger i politiattesten til eier som selv skal arbeide eller oppholde seg i barnehagen. Dette kan også gjelde politiattest fra eier av barnehagens lokaler eller fra familiemedlemmer som er hjemme i barnehagens/familiebarnehagens åpningstid. Begrepet ikke kan framlegge tilfredsstillende politiattest omfatter både de tilfellene der attesten har anmerkninger som faller inn under § 3 og at det ikke legges fram attest i det hele tatt. Bestemmelsen må ses i sammenheng med loven § 10 Godkjenning og § 11 Familiebarnehager. Det følger av loven § 10 og forskrift om familiebarnehager at vedtak om godkjenning kan påklages til fylkesmannen.
Dersom eier av barnehagen, eier av barnehagens lokaler eller familiemedlemmer som er hjemme i barnehagens/familiebarnehagens åpningstid må framlegge attest etter godkjenning, må denne være tilfredsstillende. Framlegges ikke slik attest må tilsynsmyndigheten pålegge eier å rette på forholdet, jf. Barnehageloven § 16. Dersom eier ikke retter må tilsynsmyndighetene vurdere om barnehagen skal stenges.

§ 7. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. desember 1995 nr. 946 om politiattest i henhold til Barnehageloven, fastsatt med hjemmel i Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (Barnehageloven) § 20 tredje ledd.
  
Ord for dagen
0497
Livet er ikke et kort talglys, det er en strålende fakkel!
George Bernard Shaw
  
Andre forskrifter til Barnehageloven
Alfabetisk
Kronologisk