oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-12-16 nr. 1508
Forskrift til: Barnehageloven
Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder
Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16. desember 2005 med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (Barnehageloven) § 17 fjerde ledd og § 18 fjerde ledd.

§ 1 Midlertidig dispensasjon
§ 2 Varig dispensasjo
§ 3 Unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid
§ 4 Klage
§ 5 Ikrafttredelse

Kunnskapsdepartementets merknader:
Generelle merknader
Styrerbestemmelsen (§ 17 annet ledd) åpner for å ansette styrer med annen barnefaglig og pedagogisk kompetanse på høgskolenivå enn førskolelærerutdanning. Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærere. Annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå og videreutdanning i barnehagepedagogikk er likeverdig med førskolelærerutdanning (§18 annet ledd). I en fullt utbygd sektor kan det imidlertid fortsatt være behov for dispensasjonsadgang i særlige tilfeller, for eksempel når det er vanskelig å skaffe utdannet personale til vikariater. Barnehageloven §§ 17 og 18 gir kommunen adgang til å innvilge midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder.
Nyere kunnskap om barndommens betydning som grunnlag for livslang læring, barns rettigheter i henhold til FNs barnekonvensjon og foreldregruppens forventninger tilsier at det må stilles store krav til barnehagepersonalets kompetanse. Hovedregelen om utdanningskrav er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse for å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med føringer i lov og rammeplan. Personalets kvalifikasjoner er av vesentlig betydning for kvaliteten på tilbudet til barna, samarbeidet med foreldrene og andre samarbeidsparter og for barnehagens muligheter for å arbeide systematisk og langsiktig med sikring og utvikling av den pedagogiske virksomheten. Hensynet bak hovedregelen må også legges til grunn ved behandling av dispensasjonssøknader.
Generelt om adgangen til å gi midlertidig og varig dispensasjon
Forskriften gir barnehageeier mulighet til å søke om dispensasjon fra utdanningskravet til styrer, jf. loven § 17 og til pedagogisk leder, jf. loven § 18. Den som ønsker eller innehar stillingen som styrer eller pedagogisk leder, kan med andre ord ikke selv søke om dispensasjon.
Det skal kreves at stillingen har vært offentlig utlyst og at det ikke har meldt seg kvalifisert søker til stillingen. Alle dispensasjoner som gis skal være knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage. Det er med andre ord ikke mulig å ta en dispensasjon med seg fra én barnehage til en annen.
Ved behandling av søknader om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer, pedagogisk leder i barnehage og midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for veileder i familiebarnehage, skal de reelle kvalifikasjonene til den det søkes for vurderes av kommunen. Når den reelle kompetansen hos den det søkes for er vurdert, kan kommunen stille vilkår ved dispensasjonen. Hva slags vilkår som eventuelt stilles, vil være avhengig av den reelle kompetansen vedkommende har og på hvilken måte kommunen finner det nødvendig å sikre at vedkommende blir i stand til å fylle stillingen. Det kan for eksempel stilles krav om at den som får dispensasjon mottar veiledning fra førskolelærer.
Det må kunne dokumenteres av eier at stillingen har vært offentlig utlyst og at det er gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillingen. Kommunen må utvise skjønn i vurderingen av eiers innsats for å skaffe kvalifisert personale. Det kan for eksempel være aktuelt å vurdere utlysningstekst, om utlysningen er offentlig tilgjengelig, tidspunktet for utlysningen og søknadsfrist for stillingen.
Dispensasjonsbestemmelsen er en kan–regel som gir kommunen mulighet til å innvilge dispensasjonssøknaden, men som også gir kommunen mulighet til å avslå. Dersom kommunen ikke finner at det er særlige gode grunner som taler for å gi varig dispensasjon, skal søknaden avslås.

§ 1. Midlertidig dispensasjon
Kommunen kan, etter søknad fra barnehagens eier, innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.
Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen hos den det søkes dispensasjon for, kan kommunen stille relevante vilkår ved innvilgelse av dispensasjonen.
Dispensasjonen som gis er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Bestemmelsen gir barnehageeier mulighet til å søke om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder, jf. loven §§ 17 og 18. Bestemmelsen regulerer adgangen til å gi midlertidig dispensasjon for styrer, pedagogisk leder i barnehage og pedagogisk veileder i familiebarnehagene. Midlertidig dispensasjon kan gis for inntil ett år om gangen når stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker, dvs. søker som oppfyller utdanningskravet.

§ 2. Varig dispensasjon
Når en person har hatt midlertidig dispensasjon etter denne forskrift § 1 i tre år, kan kommunen innvilge varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder dersom det ikke melder seg kvalifisert søker og svært gode grunner taler for å gi varig dispensasjon.
For styrer og pedagogisk veileder i familiebarnehager kan det ikke gis varig dispensasjon fra utdanningskravet.
Søknad om varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder skal framsettes av barnehagens eier. Eier må dokumentere at stillingen årlig har vært utlyst offentlig, og at det er gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillingen. Søknad om varig dispensasjon for pedagogisk leder skal inneholde uttalelse fra barnehagens styrer.
Varig dispensasjon skal bare gis unntaksvis. Det skal foretas en individuell vurdering av vedkommendes reelle kompetanse knyttet til barnehagens samfunnsmandat. Dispensasjonen som gis er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage.
Kunnskapsdepartementets merknader:
For varige dispensasjoner er det krav om at stillingen har vært utlyst, at det ikke har meldt seg kvalifisert søker og at det skal være svært gode grunner som taler for å innvilge en varig dispensasjon. I begrepet svært gode grunner ligger at eier ikke har klart å rekruttere utdannet personale til tross for reell innsats og at den det søkes dispensasjon for er skikket/egnet til arbeid som styrer eller pedagogisk leder i barnehagen.
Kommunen skal vurdere den reelle kompetansen hos den det søkes dispensasjon for. Kunnskap om barn, om pedagogisk og administrativ ledelse og om barnehagens samfunnsmandat er nødvendig for å inneha en stilling som styrer. Andre relevante momenter som kan tillegges vekt er for eksempel: Hvor lenge vedkommende har utført relevant arbeid i barnehage, hvor sannsynlig det er at barnehagen innen rimelig tid kan få ansatt pedagog i stillingen mv. En søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder skal inneholde uttalelse fra barnehagens styrer. Kunnskap om barn og barnehagens samfunnsmandat er nødvendig for å inneha en stilling som pedagogisk leder. Andre relevante momenter som kan tillegges vekt er for eksempel: Om vedkommende er under utdanning eller videreutdanning som kvalifiserer for arbeid som pedagogisk leder, hvor lenge vedkommende har utført relevant arbeid med barn i barnehage, hvor sannsynlig det er at barnehagen innen rimelig tid kan få ansatt førskolelærer i stillingen mv.
Det kan ikke gis varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk veileder i familiebarnehager. Det særegne ved denne driftsformen er bakgrunnen for dette.

§ 3. Unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid
Utdanningskravet i Barnehageloven § 18 første ledd gjelder ikke for personer som arbeider i barnehagen på nattid. Kommunen skal godkjenne bemanningsplanen og den enkelte ansettelsen.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Barnehageloven gir i § 18 første ledd departementet adgang til å gi forskrifter om unntak fra utdanningskravet for pedagogiske ledere som arbeider i barnehagen på nattid. Med nattid menes tidsrommet mellom kl. 21.00 og 06.00.
Forskriftens § 3 fastslår at utdanningskravet til pedagogisk leder i § 18 første ledd ikke gjelder for personer som arbeider i barnehagen på nattid, men at kommunen skal godkjenne bemanningsplanen og den enkelte ansettelse. At kommunen skal godkjenne den enkelte ansettelse, innebærer at den ansattes egnethet for denne type arbeid skal vurderes. Det viktigste er at disse personene er omsorgsfulle, trygge og stabile. Personene bør ha erfaring fra arbeid med barn. Kommunen skal også påse at bemanningsplanen er forsvarlig med hensyn til antall voksne i forhold til antall barn.
Kravet til styrer gjelder, hvilket innebærer at styrer også er leder for den virksomheten som foregår på nattid.

§ 4. Klage
Kommunens vedtak i sak om midlertidig og varig dispensasjon kan påklages til fylkesmannen. Det samme gjelder kommunens vedtak i sak om godkjenning av bemanningsplan og ansettelse av personale som skal arbeide i barnehage på nattid.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Dersom kommunen ikke innvilger søknad om dispensasjon fra utdanningskravet, eller kommunen stiller vilkår ved dispensasjonen som barnehageeier ikke vil godta, kan vedtaket klages inn for fylkesmannen. Det samme gjelder dersom kommunen avslår søknad om godkjenning av bemanningsplanen og ansettelsen av personale som skal arbeide om natten. Klagen skal i slike tilfeller fremmes via kommunen, som på denne måten gis mulighet til å vurdere sitt eget vedtak på nytt og eventuelt omgjøre det. Dette følger av Forvaltningslovens regler for klage. Dersom kommunen ikke ønsker å omgjøre eget vedtak, skal klagen oversendes fylkesmannen til behandling.

§ 5. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. desember 1995 nr. 943 om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer, fastsatt med hjemmel i Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (Barnehageloven) § 16 fjerde og femte ledd og forskrift 1. desember 1995 nr. 944 om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder fastsatt med hjemmel i Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (Barnehageloven) § 17 annet ledd.
  
Ord for dagen
0495
Jeg kan bevise alt ved hjelp av statistikk, bortsett fra sannheten.
Georg Canning
  
Andre forskrifter til Barnehageloven
Alfabetisk
Kronologisk